Кадастрални услуги

Петков Гео ЕООД притежава правоспособност за издаване на скици на поземлени имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и т.н.). Не е необходимо да се редите на опашки в Службата по геодезия, картография и кадастър първо за заявяване на скицата и повторно, за да я получите. Ако сте жител на гр. Казанлък, спестявате 2 пъти пътуване до гр. Стара Загора. Ако сте жител на гр. София, спестявате 2 пъти обикаляне на целия град и опашките пред агенцията в Павлово. Издадените от нас скици и схеми са официални документи, подписани от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър и с официален печат, издаден от Агенция по геодезия, картография и кадастър. На база на тях могат да се извършват прехвърлителни сделки. Издадените от нас скици са безсрочни, т.е. не е необходимо презаверяване, освен в случаите, когато е настъпила промяна в данните за имота. 

Необходими документи за заявяване на скица:

 • Документ за собственост, доказващ правото на собственост на заявителя или упълномощеното от него лице върху поземления имот
 • Нотариално заверено пълномощно, когато скицата не се заявява лично от собственика, записан в документа за собственост
 • Удостоверение за наследници, когато собственикът, записан в документа за собственост, е починал
 • Стара скица, когато такава е налична (не е задължителна)

Важно! Петков Гео ЕООД издава скици на поземлени имоти, които попадат в територии с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри. За имоти, попадащи в територии без одобрена кадастрална карта, е необходимо да се обърнете към съответната общинска администрация.

Комбинираната скица представлява скица, в която са обединени 2 или повече плана/карти. В общия случай на комбинираната скица са изчертани кадастралната карта и действащият регулационен план за местността. При сделка с имот комбинираната скица може да даде представа за евентуални проблеми, които могат да възникнат при осъществяване на бъдещата сделка. Комбинираната скица също служи за издаване на виза за проектиране върху имоти, попадащи в територия с одобрена кадастрална карта.

За изработването на комбинирана скица ще е необходимо да осигурите:

 • Копие от документ за собственост
 • Копие – извадка от действащ регулационен план
 • При необходимост: копие – извадка от архивен регулационен/кадастрален план

Ние от Петков Гео ЕООД притежаваме необходимата правоспособност и квалификация за заявяване на промени в кадастралния регистър. Примери за необходимост от изменение на кадастралния регистър:

 • Добавяне, заличаване на документ за собственост върху поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда
 • Промяна на етажност на сграда – за целта е необходимо да се изработи удостоверение от правоспособно лице за етажността на сградата. Ние можем да изработим такова удостоверение след посещение на място.
 • Промяна на сгрешен адрес на поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда

– в урбанизирана територия:

При делба на поземлен имот в урбанизирана територия е необходимо новообразуваните имоти да отговарят на изискванията за минимална площ и лице съгласно чл. 19 от Закона за устройство на територията. Първата фаза на делбата е изработване и входиране в съответната общинска администрация на мотивирано предложение за изменение на действащия ПУП (подробен устройствен план). След като общинската администрация издаде неговото допускане, се прави проект за неговото съгласуване с Агенцията по геодезия, картография и кадастър. След одобряването на проекта от АГКК, се прави проект за окончателното изменение на подробния устройствен план. При одобряване на изменението на действащия ПУП, се издава заповед от одобряващия орган (главен архитект/общински съвет/кмет). Последната фаза на делбата е предоставяне на АГКК на заповедта за одобрение на изменението на ПУП.

Когато за територията на разработвания ПУП няма одобрена кадастрална карта, отпада необходимостта от неговото съгласуване с АГКК.

За изработване на всички фази на делбата ще е необходимо да осигурите:

 • Копие на документ за собственост
 • Копие (извадка) на регулационния план – издава се от общинската администрация
 • Копие на актуална скица на имота (не е задължителна)
 • Копие на стара скица, ако такава е налична (не е задължителна)
 • Достъп до имота, за да можем да извършим необходимите геодезически измервания

– в земеделска територия

При делба на земеделски имот разделянето се извършва единствено в кадастралната карта. Новообразуваните имоти трябва да отговарят на изискването за минимална площ съгласно чл. 72 от Закона за наследството. Съответно новообразуваните имоти не могат да бъдат: ниви по-малки от 3 декара; ливади по-малки от 2 декара; лозя и овощни градини по-малки от 1 декар. 

За да извършим делбата е необходимо да осигурите:

 • Копие на документ за собственост
 • Достъп до имота, за да можем да извършим необходимите геодезически измервания

– в горска територия

При делба на горски имот разделянето се извършва единствено в кадастралната карта. Новообразуваните имоти трябва да отговарят на изискването за минимална площ съгласно § 3, ал. 1 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ). Съответно новообразуваните горски имоти не могат да бъдат по – малки от 1 декар.

 • Копие на документ за собственост
 • Достъп до имота, за да можем да извършим необходимите геодезически измервания

При констатиране на грешка в кадастралната карта, след като е издадена заповед за нейното одобряване, заинтересованите лица отстраняват грешките за собствена сметка. Необходимо е да се изработи проект от правоспособно лице по ЗКИР, който впоследствие да бъде внесен в Службата по геодезия, картография и кадастър. „ПЕТКОВ ГЕО“ ЕООД притежава правоспособност да изработва проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). 

За изработване на проекта ще е необходимо да осигурите:

 • Копие на документ за собственост върху поземления имот (нотариален акт/договор/протокол)
 • Копие (извадка) на регулационния план – издава се от общинската администрация
 • Копие на актуална скица на имота (не е задължителна)
 • Копие на стара скица, ако такава е налична (не е задължителна)
 • Достъп до имота, за да можем да извършим необходимите геодезически измервания
 • Копие на разрешението за строеж (когато изменението засяга сграда)
 • Копие на инвестиционния проект – част „Архитектура“ (когато изменението засяга сграда)

Използват се в случаите на прехвърляне или придобиване на право на собственост на неотразен имот или част от имот в кадастралната карта. Примери:

 • Отчуждаване или дарение на имот или част от имот
 • Уреждане на сметки по регулация чрез прехвърляне на право на собственост върху поземлен имот или част от поземлен имот
 • Обстоятелствена проверка за издаване на констативен акт по давностно владение
 • Делба на поземлен имот

За издаването на скица – проект от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, първо е необходимо да се изработи проект от правоспособно лице по ЗКИР. Чрез него се отразява проектният имот на бъдещата сделка. 

За изработване на проекта ще е необходимо да осигурите:

 • Копие от документ за собственост
 • Скица на имота (не е задължителна)
 • Копие на стара скица на имота, ако такава е налична (не е задължителна)
 • Копие – извадка от регулационния план – издава се от съответната общинска администрация
 • Достъп до имота, за да можем да извършим необходимите геодезически измервания

Защо е необходимо строежът да бъде нанесен в кадастралната карта?

Съгласно чл.54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) „Строежите, обекти на кадастъра, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри“.

За да бъде нанесена сграда в кадастралната карта/план, е необходимо тя да бъде изградена в груб строеж. Това се установява с наличие на „Приложение 15“ (Акт 15). Ако то все още не е съставено и е налично „Приложение 14“ (Акт 14), ще е необходимо да се представи удостоверение за степен на завършеност на строеж по чл. 181 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), което се издава от съответната общинска администрация. За да съставим проекта за нанасяне на сграда в кадастралната карта, ще е необходимо да я посетим на място и да извършим необходимите измервания. 

От ваша страна ще е необходимо да осигурите:

 • Документ за собственост върху поземления имот (нотариален акт/договор/протокол)
 • Актуална скица от АГКК (ако такава е налична – не е задължителна)
 • Копие на одобрения инвестиционен проект на сградата – част архитектурна (не е необходимо да е цветно). Ако имате сканирано копие с печатите от общината, това ще ни бъде достатъчно, не е необходимо да ни го представяте на хартиен носител.
 • Разрешение за строеж
 • Приложение 15 (Акт 15) или:
 • Приложение 14 (Акт 14) + удостоверение за степен на завършеност на сградата в груб строеж (по чл. 181 от ЗУТ) – издава се от съответната общинска администрация
 • Достъп до сградата, за да извършим необходимите геодезически измервания
 

За да извършите сделка със самостоятелен обект (апартамент, гараж, офис, ателие, магазин и т.н.) в сграда, един от необходимите документи, които ще ви поиска нотариусът е схема на самостоятелния обект. Тази схема се издава от Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) или от упълномощено от нея лице, каквото е Петков Гео ЕООД. В случаите, в които вашият самостоятелен обект не е отразен правилно или изцяло липсва в кадастралната карта, е необходимо да се изработи проект за неговото изменение/нанасяне. След като изработим проекта и го внесем в електронната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър започва да тече срок, който зависи от вида на услугата, която ще заявим (бърза/бавна). При бързата услуга отговорът от тяхна страна трябва да бъде в рамките на 5 работни дни. При бавната – 10 работни дни. След като АГКК одобрят проекта, издават удостоверение, което ще ни бъде изпратено. От тук нататък вариантите са два:

  • Предоставяме Ви, полученото от АГКК удостоверение за приет проект и Вие лично заявявате окончателната промяна в кадастралната карта на гише в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър. Служителя на службата попълва електронно заявлението.
  • Ние от Петков Гео ЕООД внасяме заявлението за окончателната промяна на кадастралната карта. За целта ще ни е необходимо нотариално заверено пълномощно. В него трябва да е упоменато, че ни упълномощавате единствено да ви представляваме пред АГКК с цел подаване на заявление за нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта за вашия недвижим имот.

За изработване на проекта ще е необходимо да осигурите:

 • Копие на документа за собственост
 • Инвестиционен проект – част Архитектура (ако е наличен такъв)
 • Проект за площообразуване (ако е наличен такъв)

Забележка: Когато няма налична документация за сградата (одобрен архитектурен проект), в която се намира вашият самостоятелен обект, се налага да извършим оглед и измервания на място.

Понякога при заявяване на схема на самостоятелен обект на гише служителят на съответната Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) не може да идентифицира вашия имот. Това обикновено се случва, когато вашият документ за собственост е стар и/или не са описани достатъчно ясно характеристиките на вашия имот (квартал, улица, № на блок, № на вход, № на етаж, № на апартамент и др.). В тези случаи служителят на СГКК ще Ви поиска удостоверение за идентичност на самостоятелен обект, на база на което да идентифицира вашия имот в кадастралната карта. За издаване на такова удостоверение служител на „ПЕТКОВ ГЕО“ ЕООД трябва да посети вашия имот, за да провери и да запише неговите отличителни характеристики.

Площите на самостоятелните обекти се извличат от документите за собственост, инвестиционен проект – част Архитектура или от проект за площоразпределение (площообразуване). Когато такива липсват или е наличен, но в него не е упомената площ на самостоятелния обект, е необходимо да се издаде удостоверение за площ на СОС от правоспособно лице по ЗКИР.

Необходимо е да се осигури:

  • Достъп до самостоятелния обект, чиято площ е неизвестна
  • Копие на документ за собственост