Инвестиционно
проектиране
– част Геодезия

Инвестиционният проект по част Геодезия е съвкупност от проект за вертикално планиране, трасировъчен план и картограма на земните маси, който проект се съгласува с останалите специалности: Архитектура, Строителни конструкции, ВиК, Електро и др.

  • Чрез проекта за вертикално планиране се предвижда бъдещото отводняване в зоната на инвестиционните намерения. Определят се проектните височини, наклони, стъпала, бордюри, подпорни стени, линейни и точкови отводнители и др.
  • В трасировъчния план се показват данните, необходими за бъдещото трасиране (отлагане на терена) на характерни елементи от инвестиционния проект. В днешно време това се постига, чрез съставяне на координатни регистри, които съдържат X и Y координати на характерните точки в съответната за конкретния обект координатна система.
  • Картограмата на земните маси показва съотношението между изкопни и насипни дейности, необходими за изпълнението на вертикалната планировка. Съставя се количествена сметка на земните работи и се дават работните коти, които представляват разликата между проектна височина и теренната височина преди започване на строителните дейности.

За изработване на проект за вертикално планиране ще е необходимо да осигурите:

  • Геодезическа снимка (ако такава не е изработена от нас)
  • Ситуация – от архитект
  • Кофражни планове – от строителен инженер
  • Нивелети на улиците, осигуряващи достъп до имота – от общинската администрация