Геодезически заснемания

За да се установи точното местоположение на обекти от дадена местност (сграда, ограда, път, провод и т.н.) е необходимо да се извърши геодезическо заснемане. За целта се извършват измервания на характерни точки с необходимата за целта точност, след което се изчисляват техните координати. Крайният резултат е план/карта/скица, върху която са изобразени изследваните обекти. Ние от Петков Гео ЕООД извършваме следните заснемания:

Преди започване на дейностите по проектирането на даден обект (сгради, пътища, съоръжения) е необходимо да се изработи геодезическа снимка за съответния имот/и. На нея е изобразен релефът заедно с всички характерни обекти, засягащи всички специалности от бъдещия инвестиционен проект.

Съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ след изграждане на фундаментите на строежа е необходимо в тридневен срок да се извърши контролно геодезическо заснемане. Целта на това заснемане е да се установи дали изпълненият фундамент съответства на местоположението, размерите и нивата заложени в одобрения инвестиционния проект. Контролното геодезическо заснемане е част от необходимите документи за съставяне на „Приложение 3“ към чл. 7, ал. 3, т. 3 от Наредба № 3 от 31 Юли 2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж –  чл. 181 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). Въпросното удостоверение се издава от съответната общинска администрация, в която попада строежът. Удостоверение по чл. 181 от ЗУТ се изисква при нанасяне на сграда в кадастралната карта, когато все още не е издадено „Приложение 15“ – констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

За устанояване на точното местоположение на изградена ограда между два поземлени имота е необходимо да се извърши геодезическо заснемане. Заснетата оградата се изобразява върху план, карта, скица, които могат да съдържат информация за регулационния план, кадастралната карта или друг вид специализирана карта според целите на възложителя. При спор между съседи за имотни граници или при промяна на границите на поземлен имот в кадастралната карта е необходимо да се извърши такова заснемане на изградената ограда. Необходимо е да осигурите:

 • Достъп до оградата
 • Копие на документ за собственост (Нотариален акт/договор/протокол)
 • Цветно копие на действащия регулационен план – издава се от общинската администрация. Когато в документа за собственост е записан предходен план, ще е необходимо да се осигури и копие от него.
 •  
 • За извършване на сделки за прехвърляне на право на собственост върху поземлен имот, в който има построени сгради, ще е необходимо да се представят строителни книжа за тях. При липса на такива, нотариусът ще изиска от вас удостоверение за търпимост на сградите, за които нямате строителни книжа. То се издава от съответната общинска администрация, в която попада имотът. Необходими документи за издаване на удостоверение за търпимост на строеж:

  • Попълнено заявление по образец
  • Документ за собственост върху поземления имот
  • Скица на имота
  • Контролно геодезическо заснемане, върху което са отбелязани площта на сградата, отстояние на сградата от границите по регулационен план, етажност, кота нула, кота корниз, кота било, коти терен
  • Фотографски снимки на сградата
  • Когато сградата е на намалени отстояния до границите на имота, се изискват нотариално заверени съгласия от всички собственици на засегнатите съседни имоти
  • Доказателства, че сградата е завършена преди 31 март 2001 г.
  •  

  Важно! Удостоверението за търпимост позволява сградата да бъде обект на прехвърлителна сделка.

Самостоятелен обект в сграда може да бъде апартамент, гараж, магазин, офис, ателие и др. Паркоместата, складовите помещения, мазетата, таваните и общите части на сградата не са самостоятелни обекти по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. Заснемане на самостоятелен обект в сграда е необходимо да се извърши в следните случаи: