Изчисляване на обеми

За да се изчисли обемът на дадена земна маса, независимо от това дали е изкоп или насип, е необходимо да се извърши геодезическо заснемане на терена, преди да се стартират изкопно/насипните дейности. Това заснемане е необходимо, за да се създаде базовата ниво повърхнина. След преместването на земните маси отново се заснема моделираният терен. Чрез сечение между двете повърхнини се изчислява обемът на преместената земна маса. За извършване на услугата ще е необходимо да осигурите:

  • Достъп до имота
  • Геодезическа снимка на терена в цифров вид (.dwg формат) преди моделирането терена, ако ние от Петков Гео ЕООД не сме извършили такава