Изработване/изменение на подробен устройствен план (ПУП)

Параметрите на застрояване на даден имот се определят от действащия подробен устройствен план. Съответно, за да се застрои един имот, той трябва да попада в територия с одобрен ПУП. В противен случай е необходимо да се изработи такъв. Видовете подробни устройствени планове биват:

  • ПРЗ – план за регулация и застрояване
  • ПР – план за регулация
  • ПЗ – план за застрояване
  • РУП – работен устройствен план

Според спецификата на поземления имот и инвестиционните намерения се изработва съответния ПУП. Проектните урегулирани поземлени имоти трябва да отговарят на параметрите, записани в чл. 19 от Закона за устройство на територията.