Трасировъчни дейности

Трасирането е процес, при който характерни точки от план, карта, скица се отлагат на земната повърхност.

За да се установят точните граници на даден поземлен имот, е необходимо да се извърши трасиране (отлагане) на граничните му точки. За да извършим трасировъчните дейности, първо трябва да подготвим необходимите данни. За целта ще е необходимо да осигурите:

  • Копие от документ за собственост
  • Копие (извадка) от действащ регулационен план (само за имоти в урбанизирана територия)
  • Копие на актуална скица (не е задължителна)
  • Копие от стара скица, ако такава е налична
  • Достъп до имота, за да извършим необходимите измервания

След като приключим с измерванията на място, ще се състави протокол за извършеното трасиране на граничните точки на поземления имот. Протокол за трасиране е необходим за откриване на строителна площадка за изграждане на масивна ограда.

При започване на строителни дейности на даден обект е необходимо да се трасира бъдещият изкоп и неговата дълбочина според одобрения инвестиционен проект. След като се приключат изкопните дейности и се положи подложният бетон, е необходимо да се трасират строителните оси и/или характерни конструктивни елементи. За извършването на тези трасировъчни дейности ще е необходимо да осигурите:

  • Инвестиционен проект – част Геодезия в цифров вид (.dwg формат)
  • Инвестиционен проект – част Конструктивна в цифров вид (.dwg формат)
  • Инвестиционен проект – част Архитектура в цифров вид (.dwg формат)
  • Достъп до имота